ผลของโพรไบโอติก Bacillus subtilis ต่อการควบคุม Vibrio spp.

shrimp-master

ผลของโพรไบโอติก Bacillus subtilis ต่อการควบคุม Vibrio spp. และอัตรารอดตายในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม

การทดสอบผลิตภัณฑ์ TRANSFISH เพื่อการขนส่งลูกปลานิล

shrimp-master

การทดสอบผลิตภัณฑ์ TRANSFISH เพื่อการขนส่งลูกปลานิล

การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในการลดปริมาณสารอินทรีย์จากการเลี้ยงกุ้ง

shrimp-master

การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในการลดปริมาณสารอินทรีย์จากการเลี้ยงกุ้ง​