ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ฉะเชิงเทรา

1. ร้านกำนันอมรา

ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. 089-326-4289

2. ร้านธนทรัพย์

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร 081-840-0586