แพลงก์ตอนกลุ่มสีเขียวแกมน้ำเงิน

     แพลงก์ตอนกลุ่มสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นแพลงก์ตอนที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงกุ้งที่ความเค็มต่ำ

     เมื่อแพลงก์ตอนกลุ่มนี้มีการเพิ่มจำนวนมากในบ่อกุ้ง จะมีผลทำให้ค่าพีเอชสูงช่วงบ่าย ต่ำในช่วงเช้า และค่าออกซิเจนสูงในช่วงบ่าย และต่ำในช่วงเช้า

     แก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำร่วมกับการใช้จุลินทรีย์เป็นประจำหรือใส่ปูนลดปริมาณแพลงก์ตอน เช่น ปูนแคลเซียม หรือปูนมาร์ล ตอนกลางคืน อัตรา50กิโลกรัม/ไร่