3 ปัจจัยเกิดโรคในกุ้งขาว

กุ้งจะเป็นโรคได้นั้นเกิดจากองค์ประกอบร่วม 3 ประการพร้อมกัน คือ

1. กุ้ง (host) คือตัวกุ้งเอง ซึ่งอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ซึ่งอาจเกิดได้จากพันธุ์ที่ไม่ดี ได้รับเชื้อโรคถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ หรือเกิดจากตัวกุ้งเองที่อยู่ในสภาพความเครียด ร่างกายจึงอ่อนแอ มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

2. เชื้อโรค (pathogen) คือ มีชนิดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆ รวมถึงเชื้อโรคนั้นมีปริมาณมากพอที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้


3. สภาพแวดล้อม (environment) คือ สภาพแวดล้อมที่กุ้งอาศัยอยู่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเครียด มักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กุ้งเป็นโรคได้ง่าย ได้แก่ การเตรียมบ่อไม่ดี มีความเป็นกรดสูง คุณภาพดินและน้ำไม่เหมาะสม มีของเสียสะสมในบ่อมากเกินไป ได้รับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ขาดแร่ธาตุ มีสารพิษปะปน มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงเกินไป รวมถึงการจัดการฟาร์มด้านอื่นๆ เช่น สุขอนามัยของฟาร์มไม่ดี เป็นต้น

     การเลี้ยงกุ้งจะประสบผลสำเร็จ ไม่เกิดปัญหาโรคระบาดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวม ลูกพันธุ์กุ้ง อาหารกุ้ง อาหารที่มีชีวิตและที่สำคัญมองข้ามไม่ได้คือการเตรียมบ่อ การเตรียมน้ำก่อนการลงลูกกุ้ง ถ้ามีระบบจัดการการเตรียมบ่อที่ดี โดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยในการเตรียมบ่อ ยิ่งเสริมให้กุ้งมีภูมิคุ้มกัน พื้นบ่อสะอาด ปราศจากโรคระบาด ไม่มีสารเคมีตกค้างการเลี้ยงกุ้งขาวก็จะประสบผลสำเร็จ